Årsstämma 2023

Presentation från Årsstämma
Protokoll från Årsstämma
Kommuniké från Årsstämma
Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Ersättningsrapport
Villkor för teckningsoptioner
Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av strategiska emissioner
Valberedningens förslag inför årsstämman
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma i HANZA AB
Valberedningens förslag till styrelse i HANZA AB
HANZAs valberedning inför årsstämma utsedd