HÅLLBARHET

Främja en global hållbar utveckling

HANZA har, som globalt företag med målet att modernisera och effektivisera tillverkningsindustrin, ett helhetsperspektiv på hållbarhet. Verksamheten ger avtryck på miljön men också i andra delar av samhället såsom människors hälsa och säkerhet på arbetet.

Hållbarhetsmål

HANZAs främsta påverkan på miljö, människor och affärsetik uppkommer såväl i koncernens egna verksamhet som i leverantörs- och kundledet. För att säkerställa att de principer och regler som HANZA följer avseende miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och affärsetik även följs av våra leverantörer, konsulter och andra representanter, sker åtgärder för att motverka negativ påverkan och befrämja nytta i flera delar av koncernens värdekedja. HANZAs tre fokusområden är miljö och klimat, säkerhet och etik och anställda.

Miljö och klimat

För att minska sitt eget klimat- och miljöavtryck efterfrågar allt fler kunder samarbete med leverantörer som kan erbjuda miljömässigt hållbara och kontrollerade produktionsmetoder samt tillverkning nära kunden.

Mål
Måluppfyllelse

Väsentligt minskade koldioxidutsläpp

 • Årligen öka andelen energianvändning från fossilfria energislag i den egna verksamheten.
 • Årligen minska utsläpp av CO2 från energianvändning i den egna verksamheten i förhållande till omsättning.

Minska användning av naturresurser och energi

 • Årligen minska vattenförbrukningen i den egna produktionen  i förhållande till omsättning (m3/MSEK).

Minska övriga utsläpp

 • Årligen minska spill och farligt avfall i förhållande till omsättning för elektronik respektive mekanik (ton spill/MSEK respektive ton farligt avfall/MSEK).

Säkerhet och etik

HANZA arbetar med kunder som ställer höga krav på sina leverantörer. För att skapa långsiktiga relationer med såväl kunder som anställda och resten av samhället agerar vi med hög integritet när det gäller etik och informationssäkerhet och ser till att våra leverantörer håller samma höga standard.

Mål
Måluppfyllelse

Erbjuda datasäkerhet av hög internationell standard

 • Noll skador från dataintrång.

Upprätthålla en hög affärsetik bland medarbetare

 • Noll incidenter av korruption.
 • Samtliga medarbetare ska informeras om HANZAs uppförandekod för medarbetare.

Upprätthålla en hög affärsetik bland leverantörer

 • Samtliga av HANZAs väsentliga leverantörer ska bekräfta HANZAs uppförandekod för leverantörer.
 • Årliga revisioner av väsentliga leverantörer i syfte att säkerställa att HANZAs uppförandekod för leverantörer efterlevs.

Anställda

Våra cirka 2 000 anställda bidrar i hög grad till HANZAs innovativa tänkande och lönsamhet. En fortsatt kompetensförsörjning och att de anställda känner sig trygga på sin arbetsplats är avgörande för HANZA:s fortsatta tillväxt.

Mål
Måluppfyllelse

Erbjuda en trygg och säker arbetsplats, fri från arbetsskador, kränkande särbehandling och diskriminering

 • HANZAs långsiktiga mål är noll arbetsrelaterade skador. Årligen minska antal incidenter som resulterar i frånvaro från arbetet (LTIFR).
 • Samtliga medarbetare ska informeras om HANZAs anonyma visselblåsarfunktion.
 • Noll fall av konstaterad diskriminering.
 • Årlig medarbetarundersökning som resulterar i ett konkret aktivitetsprogram.

Främja jämställdhet och sträva efter mångfald

 • Årligen öka andelen kvinnor med arbetsledande roll.
 • Samtliga anställda med arbetsledande roll ska utbildas i HANZAs Mångfaldspolicy.

Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhet är en integrerad del av vår strategi och vi strävar ständigt efter att förbättra oss. Vill du veta mer kan du läsa vår hållbarhetsrapport som beskriver vårt arbete i detalj.

Agera för en bättre värld

Vår planet har nått en kritisk punkt när det gäller klimatförändringar. Vi påstår inte att vi har alla svaren, men en sak vågar vi påstå: Vi gör allt vi kan för att tillverka högkvalitativa produkter på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Det kräver en tillverkningsprocess som är strategiskt utformad ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. Här kan HANZA erbjuda flera avgörande fördelar:

Lokalt är smartare

Våra lokala tillverkningskluster, ofta belägna på landsbygden, innebär färre transporter, mindre koldioxidutsläpp – och fler lokala arbetstillfällen.

Uppfyller normer

Utöver att uppfylla lokala normer är de flesta av våra fabriker kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Säkerheten främst

Som en del av vår arbetsmiljöpolicy har våra anställdas hälsa och säkerhet i arbetet högsta prioritet i våra säkerhets- och hälsoriktlinjer.

0 %

Koncernens könsbalans: Kvinnor

0 %

Koncernens könsbalans: Män

Uppförandekod för leverantörer

HANZAs uppförandekod för leverantörer bygger på universellt erkända standarder för mänskliga rättigheter, arbete, antikorruption och miljö. Den har skapats för att säkerställa att våra relationer i leverantörskedjan är förenliga med dessa standarder samt HANZAs värderingar och processer. Från 2023 är det ett krav att alla våra leverantörer måste underteckna vår uppförandekod för leverantörer.

HANZAs Mångfaldspolicy

HANZA strävar efter att skapa en mångfaldig och inkluderande kultur där olikheter accepteras, respekteras och värderas och där alla kan göra sitt bästa. Vi är övertygade om att genom att välkomna mångfald kommer vi kunna attrahera de största talangerna.

Hållbarhet för en
bättre framtid

Strävar ert företag efter att minska sitt koldioxidavtryck? Har ni högt satta miljömål? Då kan vi glädja er med att vår affärsmodell kan hjälpa er på flera avgörande sätt. Genom att använda en leverantör med alla tillverkningsteknologier samlade lokalt undviker ni långa transporter av komponenter och delar, vilket minskar ert koldioxidavtryck. Våra beslut gällande tillverkningsprocesser och produktionskomponenter utgår alltid ifrån en miljömässigt kostnadseffektiv hållbarhet.

Hållbarhet

Hållbarhet är integrerad i HANZAs affärsmodell och strategi och beaktas i alla strategiska beslut. Hållbarhetsarbetet är strukturerat med tydliga mål, nyckeltal och aktiviteter, vilket bidrar till HANZAs långsiktiga affärsverksamhet och en positiv samhällsutveckling. Vi strävar efter att maximera kvalitet och säkerhet, optimera affärsprocessen och minimera energianvändning och koldioxidutsläpp.

Genom vår rådgivande roll är det möjligt att interagera med kunder där tillverkningslösningar skräddarsys – med ett långsiktigt fokus. Resultatet blir en produktion som är strategiskt utformad ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Styrning och uppföljning sker inom tre övergripande områden

 • Miljö och klimat
 • Säkerhet och etik
 • Medarbetare

De globala målen för en hållbar utveckling

Stora globala utmaningar såsom klimatkrisen, fattigdom, orättvisor, ojämlikhet samt korruption utgör långsiktiga hot mot global stabilitet och ekonomisk tillväxt. När FNs medlemsländer 2015 antog Agenda 2030 samt 17 globala utvecklingsmål för att hantera dessa utmaningar, åtog sig länderna, dess näringsliv och civilsamhällen att bidra till målen och förändra sitt agerande. Ett stort arbete återstår och det är därför väsentligt att alla parter i samhället bidrar. HANZA har valt ut ett antal utvecklingsmål, där verksamheten bidrar till flera undermål.

Samarbetspartners

Alla positiva åtgärder gör skillnad - stora som små

Inom HANZA strävar vi alltid efter att bli bättre och vi vill göra skillnad! För att uppnå resultat är det viktigt att ha tydliga och mätbara mål som kontinuerligt följs upp. För att hjälpa oss att minimera vår totala negativa påverkan på miljö och samhälle, samt för att mäta våra framsteg, samarbetar HANZA med utvalda externa partners och initiativ.

HANZA samarbetar med Ecovadis, en världsledande leverantör av hållbarhetsutvärderingar, för att kunna skapa mer hållbara leveranskedjor. Genom att genomgå en Ecovadis-bedömning får leverantörer ett hållbarhetsbetyg samt vägledning för förbättringar. Under 2023 kommer HANZA att efterfråga Ecovadis-deltagande från sina väsentliga och strategiska leverantörer.

FN:s Global Compact är världens största initiativ för ett hållbart företagande, där företag och organisationer världen över uppmanas att anpassa sina strategier till universella principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Genom att ansluta sig till Global Compact förbinder sig HANZA att agera i enlighet med dessa principer och vara en del av resan mot en hållbar framtid.

Är du även intresserad av

Tillverkningskluster

Tillverkningsteknologier

Om oss

Många lösningar - en och samma partner

Snabbhet och effektivitet i produktutvecklingen är avgörande framgångsfaktorer. Vi vet vad som driver kostnader och vad man bör tänka på.