Investerare

Finansiella sidor för investerare
och intressenter

Här finner du information för dig som investerare, aktieägare, analytiker eller annan intressent. Läs samtliga finansiella rapporter samt uppdaterad information om bolaget och styrelsen.

Nyheter & Artiklar

Nyheter

Här hittar du våra senaste finansiella nyheter och pressmeddelanden.

Rapporter

Läs våra kvartalsrapporter, årsredovisningar, investerarpresentationer och audiocastinspelningar.

Audiocast & presentation

Lyssna till vår senaste Audiocastinspelning eller ladda ner presentationen.

Senaste aktieanalyserna

Läs de senaste uppdragsanalyserna.

Analytiker

Jakob Söderblom – es.eigenrac@molbredos.bokaj
Niklas Elmhammer – moc.erauqslrac@remmahmle.salkin
Oliver Uusitalo – es.anrarapseitka@olatisuu.revilo
Fredrik Nilsson – es.eyeder@nosslin.kirderf

 

Analytiker som följer HANZA

Anders Roslund – moc.cesoterap@dnulsor.sredna

Kort fakta om HANZA

0 ,2

Miljarder SEK omsättning

0 %

Soliditet

IR-kontakt

Här finns våra kontaktuppgifter för investerare. Välkommen att höra av dig.

Trading info

Aktienotering: Nasdaq Stockholm
Tickerkod: HANZA
ISIN-kod: SE0005878543

Erika Hermander Karlström

Communication Executive
+46 73 025 14 56
moc.aznah@rednamreh.akire

Aktien

Trading info

Aktienotering: Nasdaq Stockholm
Tickerkod: HANZA
ISIN-kod: SE0005878543

Aktiekapitalet har sedan 2008 förändrats enligt följande:

ÅrHändelseÖkning av aktiekapitalAntal aktierTotalt antal aktierKvotvärde
2008Bolagets bildande100 000100 000100 0001
2010Nyemission233 334233 334333 3341
2010Nyemission53 19253 192386 5261
2010Nyemission24 67224 672411 1981
2012Nyemission115 979115 979527 1771
2013Nyemission24 05024 050551 2271
2013Nyemission1 8391 839553 0661
2013Nyemission18 56618 566571 6321
2013Utbyte konvertibler60 00060 000631 6321
2014Split 1:105 684 6886 316 3200,1
2014Nyemission17 000170 0006 486 3200,1
2014Spridningsemission inför listning75 760757 6007 243 9200,1
2014Apportemission40 000400 0007 643 9200,1
2015Nyemission136 8421 368 4219 012 3410,1
2015Nyemission857 4718 574 71117 587 0520,1
2015Kvittningsemission302 6373 026 36920 613 4210,1
2015Kvittningsemission2 87628 75820 612 1790,1
2016Nyemission6 71967 19020 709 3690,1
2017Utbyte av konvertibler161 4641 614 63922 324 0080,1
2018Nyemission669 7206 697 20029 021 2080,1
2018Inlösen av optionsprogram95 872958 72029 979 9280,1
2019Nyemission100 0001 000 00030 979 9280,1
2019Apportemission300 0003 000 00033 979 9280,1
2021Apportemission180 0001 800 00035 779 9280,1
2022Nyemission325 0003 250 00039 029 9280,1
2022Nyemission25 000250 00039 279 9280,1
2023Inlösen av optionsprogram85 000850 00040 129 9280,1
2023Nyemission305 8913 058 91243 188 8400,1
2024Nyemission47 050470 50043 659 3400,1
Ägarstruktur per 2024-03-31Antal aktierAntal röster%
Färna Invest AB9 277 6949 277 69421,25
Clearstream Bankings S.A4 007 9694 007 9699,18
Håkan Halén2 357 4702 357 4705,40
Francesco Franzé2 266 0002 266 0005,19
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 944 2511 944 2514,45
SHB Luxembourg cl acct Sweden1 751 6541 751 6544,01
Odin small cap1 140 0001 140 0002,61
Tredje AP-fonden957 755957 7552,19
Avanza Pension801 071801 0711,83
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch W81MY/NQI646 929646 9291,48
10 största aktieägare25 150 79325 150 79357,61
Övriga aktieägare18 508 54718 508 54742,39
Totalt antal aktier43 659 34043 659 340100,00

Källa: EuroclearStrategi

HANZA ska nå sina mål genom bolagets:

Affärsrådgivning – att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning vilket möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för bolagets kunder.

Tillverkningskluster – att utveckla ett brett spektra av tillverkningsteknologier på ett fåtal strategiska geografiska områden.

Kundportfölj – att skapa en välbalanserad kundportfölj för att sänka affärsrisken och ge kostnadsfördelar för såväl HANZA som bolagets kunder.

Förvärv – att genom strategiska förvärv komplettera geografi, teknologi eller kundportfölj.

Finansiella mål

Omsättningen ska uppgå till minst 6,5 miljarder SEK, med en rörelsemarginal om lägst 8 % för helåret 2025. Soliditeten ska uppgå till minst 30 %, och den räntebärande nettoskulden/justerad EBITDA ska uppgå till högst 2,5. Den årliga utdelningen ska motsvara 30 % av resultatet efter skatt, med beaktande av bolagets finansiella ställning.

Bolagsstyrning

Erik Stenfors

Erik Stenfors

Vd och koncernchef

Anställd: 2008
Född:
 1966
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Bakgrund: R&D Manager, Minec Systems AB, grundare/vd NOTE AB, grundare Wonderful Times Group AB, grundare och vd HANZA AB.

Aktieinnehav: Totalt 622 000 aktier, privat och via helägt bolag, varav 6 650 aktier är investerade i samband med HANZAs aktiesparprogram 2023.

Lars Åkerblom

Lars Åkerblom

Chief Financial Officer (CFO)
Executive Vice President

Anställd: 2010
Född:
 1965
Utbildning: Civilekonom vid Uppsala universitet samt revisorsexamen från Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)
Bakgrund:
 Auktoriserad revisor och marknadsområdeschef KPMG, CFO på börsnoterade Pricer och Nocom (nuvarande IAR), CFO Scandinavian Biogas, Ekonomichef Sweco AB, CFO och vd på Wonderful Times Group AB.

Aktieinnehav:
200 000 aktier. Av dessa avser 6 650 aktier investerade i HANZAs långsiktiga aktiesparprogram 2023.

Andreas Nordin

Andreas Nordin

Chief Operating Officer (COO)
Senior Vice President

Anställd: 2017
Född:
 1970
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Bakgrund: Vd på Ericsson AB:s fabriker i Estland, Brasilien och Mexiko.

Aktieinnehav: 45 000 aktier. Av dessa avser 6 650 aktier investerade i HANZAs långsiktiga aktiesparprogram 2023.

Francesco Franzé

Francesco Franzé

Ordförande i styrelsen sedan 2019, invald 2015
Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot av revisionsutskottet. Har tidigare arbetat som en del av koncernledningen i Husqvarna Group, som Senior VP Industrial Operations i Electrolux Group samt som platschef på flera tillverkande enheter i utlandet.
Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör (MSc) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Adrian Michel AG och Panarea AB.

Aktieinnehav: 3 525 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Per Holmberg

Per Holmberg

Styrelseledamot sedan 2023
VD Adrian Michel Group med säte i Schweiz. Tidigare arbetat i operativa, management och exekutiva roller inom Electroluxgruppen och Hexagon.
Född: 1959
Utbildning: Stockholm School of economics, Finance
Andra uppdrag: Inga andra uppdrag

Aktieinnehav: 269 367 aktier
Oberoende i såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Helene Richmond

Helene Richmond

Styrelseledamot sedan 2017
Verksam i diverse dotterbolagsstyrelser inom NIBE-koncernen. Tidigare VD för CTC AB och chef inom SKF-koncernen.
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 50 000 aktier.
Oberoende i såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Taina Horgan

Styrelseledamot sedan 2024
Affärsutvecklingsdirektör, Systemair Group sedan 2019.
Tidigare försäljningschef på FläktGroup och haft flera ledande befattningar inom Systemair, bland annat som Vice President Business Development och IT Application Manager.
Född: 1965
Utbildning: DIHM Business Bachelor
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Brukshotellet Skinnskatteberg.

Aktieinnehav: 0 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisorer

Den externa revisorn ska granska HANZAs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman 2023 valdes Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Linn Haslum Lindgren till revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, finns i årsredovisningen.

Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2024 ska utses enligt följande principer:

Årsstämman 2024 uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2023, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden).

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2024 på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2024:

  • a) Val av ordförande vid stämman;
  • b) Fastställande av antal styrelseledamöter;
  • c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter;
  • d) Fastställande av arvoden till revisorer;
  • e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande;
  • f) Val av revisorer; och
  • g) Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete inför årsstämman 2024.

Utdelningspolicy

Vinstmedel ska i första hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt affärsutveckling av koncernen och därigenom skapa omsättnings- och resultattillväxt. Vid bedömning av utdelningens storlek ska därför hänsyn först tas till att koncernens utveckling kan ske med finansiell styrka och god handlingsfrihet. Förutsatt att affärsutvecklingen så medger ska utdelningen motsvara 30 procent av vinsten efter skatt.

Kalendarium

Delårsrapport kvartal 2, 2024: Tisdag 23 juli 2024
Delårsrapport kvartal 3, 2024: Tisdag 29 oktober 2024

Du kanske också är intresserad av

Tjänster

Tillverkningsteknologier

Agera för en bättre värld

Strävar ert företag efter att minska sitt koldioxidavtryck? Har ni högt satta miljömål? Då kan vi glädja er med att vår affärsmodell kan hjälpa er på flera avgörande sätt.