Årstämma 2020 - HANZA

Årsstämma 2020

Protokoll årsstämma med bilagor

Fullmaktsformulär med röstningsinstruktion

Instruktioner avseende fullmaktsinsamling

Kallelse till årsstämma

Styrelsens ändrade förslag till årsstämman avseende utdelning

Valberedningens förslag till styrelse

HANZAs valberedning inför årsstämma 2020 utsedd

Valberedningens förslag inför årsstämman

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av strategiska emissioner

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

Information om styrelsen

Fullmaktsformulär

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information.