Årsstämma 2020

Protokoll årsstämma med bilagor
Fullmaktsformulär med röstningsinstruktion
Instruktioner avseende fullmaktsinsamling
Kallelse till årsstämma
Styrelsens ändrade förslag till årsstämman avseende utdelning
Valberedningens förslag till styrelse
HANZAs valberedning inför årsstämma 2020 utsedd
Valberedningens förslag inför årsstämman
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av strategiska emissioner
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Information om styrelsen
Fullmaktsformulär