Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av strategiska emissioner
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Information om föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
Valberedningens förslag inför årsstämman
Styrelsens förslag till resultatdisposition
Protokoll årsstämma med bilagor