Årsstämma 2022

Protokoll från Årsstämma
Kommuniké från Årsstämma
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till bemyndigande för strategiska emissioner
Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om utdelning
Ersättningsrapport
Valberedningens förslag inför årsstämman
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma
HANZAs valberedning inför årsstämma utsedd
Valberedningens förslag till styrelse