Pressrum

HANZA presenterar nyckeltal efter förvärvet av Wermech

Publiceringsdatum: 2018-02-21

HANZA Holding AB (publ) förvärvade nyligen Wermland Mechanics (”Wermech”), vilket har en direkt påverkan på koncernens räkenskaper. Därför upprättar HANZA en proformaredovisning för år 2017. De huvudsakliga proforma nyckeltalen är nu färdigställda och presenteras nedan.

HANZA förvärvade tunnplåtsbolaget Wermech den 1 februari 2018. Den 13 februari beslutade en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission om ca. 60,3 MSEK som en del av finansieringen av förvärvet. Med anledning av detta upprättar HANZA en profromaredovisning för räkenskapsåret 2017 som ingår i det prospekt över företrädesemissionen som kommer att publiceras inom kort.

Proformaredovisningen åskådliggör hur HANZA koncernens räkenskaper hypotetiskt hade sett ut om Wermech hade ingått i koncernen under hela räkenskapsperioden 2017. Proformaredovisingen baseras på HANZAs bokslutskommuniké, som ej är reviderad av bolagets revisorer, samt ej reviderad finansiell information från Wermech. Proformaresultaträkningen är upprättat som om förvärvet skett 2017-01-01 och proformabalansräkning som om förvärvet gjorts 2017-12-31.

De huvudsakliga nyckeltalen, fastställda på detta sätt, är följande:

Resultaträkning för år 2017 pro forma

Nettoomsättning: 1 762 MSEK

Rörelseresultat: 61,5 MSEK

Periodens resultat: 31,9 MSEK

Balansräkning 2017-12-31 pro forma

Eget kapital: 366,2 MSEK

Summa tillgångar: 1 098 MSEK

Beräknad proforma vinst per aktie för år 2017, efter utspädning genom den pågående företrädesemissionen (det vill säga, beräknad på ett totalt antal aktier om 29 021 210), är SEK 1,10.

Fullständiga proformaräkenskaper kommer att publiceras i prospektet som upprättas med anledning av företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2018, kl 07.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com