Pressrum

HANZA presenterar bokslutskommuniké

Publiceringsdatum: 2015-02-16

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, presenterar idag sin bokslutskommuniké som beskriver en periodvis svag marknad under 2014. Samtidigt har koncernen fortsatt sin tydliga strategi att öka kundnyttan och konsolidera marknaden, vilket ger en positivare bedömning inför 2015.

HANZA beskriver minskade volymer under senare delen av 2014 i sin bokslutskommuniké, med speciella utmaningar i Finland. Däremot har nyförsäljningen varit god och, eftersom ingen kund lämnat bolaget, ser försäljningen bra ut inför 2015. Även den nya tjänsteprodukten MIGTM, som lanserades i slutet av 2014, har fått ett bra mottagande och de första projekten bedöms lanseras under 2015.

För att öka konkurrenskraften fortsätter bolaget att konsolidera och koncentrera fabriker i kluster. Bolaget inleder i dag fackliga förhandlingar kring flytt av verksamheten i Göteborg till fabriksklustret i Årjäng under 2015.

Utvecklingen av koncernen medför ett behov av kapital, varför styrelsen beslutat ge ut konvertibla skuldebrev till fyra av bolagets större ägare om totalt 5 MSEK, med rätt att konvertera skulden till aktier till en kurs om 29 kr. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet att kapitalisera bolaget och avser presentera ytterligare lämpliga förslag inom kort.

FJÄRDE KVARTALET (1 oktober – 31 december 2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 237,8 MSEK, i det närmaste oförändrat mot tredje kvartalet (239,3), och motsvarande period föregående år (239,4)
  • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till -8,7 MSEK (-1,6). Koncernens rörelseresultat uppgick till -12,9 MSEK (-6,4). I resultatet ingår kostnader för affärsutveckling med -4,2 MSEK (-4,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till -13,5 MSEK (-9,7), vilket motsvarar -1,92 (-1,68) kr per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 MSEK (18,6)

HELÅRSPERIODEN (1 januari – 31 december 2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 984,6 MSEK (1 035,4)
  • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till -5,2 MSEK (9,6). Koncernens rörelseresultat uppgick till -23,3 MSEK (-5,0). I rörelseresultatet ingår affärsutveckling med -18,1 MSEK (-14,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till -33,6 MSEK (-23,5), vilket motsvarar -5,08 (-4,24) kr per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,0 MSEK (51,8)

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

”En volymnedgång hos HANZAs största kunder under 2014 skapade underbeläggning med negativt resultat som följd. Nedgången är inte strukturell; koncernen har inte förlorat någon kund och nyförsäljningen under 2014 har varit god. Det gör att vi ser positivt på försäljningsutvecklingen 2015.”

”Vi arbetar metodiskt med en rad konsolideringsaktiviteter i koncernen, vilka förbättrar lönsamheten. Vi räknar med att se effekter av dessa åtgärder under 2015.”

”HANZA nya tjänsteprodukt, MIGTM, som analyserar och förbättrar produktägarnas tillverkningskedja, har fått ett mycket gott mottagande. En strukturerad lansering skedde under det fjärde kvartalet 2014, och under 2015 bedöms de första MIG-projekten kunna presenteras. HANZA utvecklas därmed till en strategisk affärspartner till kunderna.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2015 kl. 15.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com