Pressrum

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande

Publiceringsdatum: 2015-05-05

5 maj kl 08.30 pressmeddelades kommuniké från årsstämman i HANZA Holding AB (publ). Det pressmeddelande som distribuerades innehöll ett textstycke som inte skulle ha varit med, vilket vi beklagar. Korrekt pressmeddelande bifogat.

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I HANZA HOLDING AB (PUBL)

Vid årsstämma i Hanza Holding AB den 4 maj 2015 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2014. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade att balanserat resultat enligt den fastställda balansräkningen täcks genom överföring från överkursfond.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde Per Tjernberg till styrelsens ordförande, omvalde Mikael Smedeby och Björn Boström till styrelseledamöter samt nyval av av Britta Dalunde och Inge Olausson till styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 300 000 kronor per år till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor per år till styrelsens ledamöter, varpå det totala arvodet uppgår till 1 050 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor, med Leonard Daun och Britta Lindman som huvudansvariga revisorer. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant beslut får inte innebära att bolagets aktiekapital kan öka med mer än 100 000 kr.
Bolagsstämmans fullständiga beslut om emissionsbemyndigandet finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hanza.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tjernberg, Styrelseordförande, 070-344 73 70
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl. 14.40. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com