Pressrum

HANZA: Kommuniké från årsstämma den 10 maj 2016

Publiceringsdatum: 2016-05-10

HANZA Holding AB (publ) har hållit årsstämma i Stocksund den 10 maj 2016 varvid bland annat nedanstående beslut fattades.

  • Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för 2015.

  • Till styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén och Pauli Pöllänen. Till styrelsens ordförande valdes Mikael Smedeby. Till vice ordförande valdes Francesco Franzé.

  • Stämman beslutade att arvode ska utgå med 300 000 SEK per år till styrelsens ordförande samt 150 000 SEK per år till styrelsens ledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 750 000 SEK.

  • Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

  • Stämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.

  • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

  • Stämman biföll styrelsens förslag om ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare som omfattar ett optionsprogram med en teckningskurs om 12 SEK under utgången av år 2018. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med 100 100 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Smedeby, telefon: +46-70 81 61 875, e-post: mikael.smedeby@lindahl.se

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 22.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com