Pressrum

Valberedningen inför årsstämman 2017 i HANZA Holding AB (publ)

Publiceringsdatum: 2016-11-03

Vid årsstämman 10 maj 2016 beslutades följande principer för sammansättningen i valberedningen för HANZA Holding (publ):

Utöver styrelsens ordförande och de tre ledamöter i valberedningen som ska utses baserat på kontakter med aktieägarna i turordning bestämd utifrån röststyrka. Valberedningen ska därmed bestå av fyra ledamöter (inklusive styrelsens ordförande).

Valberedningen inför årsstämman 2017 i HANZA Holding AB (publ) har nu utsetts och består av följande ledamöter:

  • Mikael Smedeby, Styrelseordförande i HANZA Holding AB
  • Francesco Franzé
  • Gerald Engström
  • Massimo Franzé

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

a)       Val av ordförande vid stämman,

b)       Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

c)        Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,

d)       Fastställande av arvoden till revisorer,

e)       Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, och

f)        Val av revisorer

HANZAs årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 10 maj 2017 i Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mikael Smedeby,  Styrelseordförande, 0708-161875 mikael.smedeby@hanza.com 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 16.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com