Pressrum

HANZA kallar till extra bolagsstämma för godkännande av riktad emission

Publiceringsdatum: 2015-05-17

HANZA kallar till extra bolagsstämma för att godkänna en riktad emission till en investerargrupp som tillför kompetens inom kundperspektiv, förvärv och finansiering. Ägarbreddningen är en viktig förstärkning inför en pågående utveckling av HANZA som omfattar fortsatt lönsamhetsförbättring, kapitalisering och förvärv.

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North, kallar i dag till en extra bolagsstämma i syfte att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission om 13,0 MSEK som motsvarar en ägarandel om ca. 15,2 % av aktierna. Tecknare av aktierna är en investerargrupp som leds av Francesco Franzé, Håkan Halén och Per Holmberg.

Francesco har omfattande erfarenhet från HANZAs kundmarknad och sitter i dag i Husqvarnas koncernledning. Håkan har en kompetens inom förvärv och finansiering och är nyligen pensionerad från tjänsten som vVD och CFO från Hexagon. Per har bakgrund från produktutveckling och förvärv och är VD för Hexagon Metrology EMEA, ett bolag som utvecklar mätteknikprodukter med säte i England. Francesco och Håkan föreslås ta plats i styrelsen som ordinarie ledamot respektive suppleant.

”Ägarbreddningen bidrar till att skapa värde för alla aktieägare”, säger Per Tjernberg, styrelse­ordförande HANZA. ”Den ska ses mot bakgrund av det tidigare aviserade behovet av kapital­förstärkning och att styrelsen utarbetat en affärsplan som ger en betydande utveckling av HANZA. Genom en tydlig huvudägare med representation i styrelsen kan vi säkerställa ett genomförande som är optimal för alla ägare.”

Under 2014 påverkades HANZA negativt då några av koncernens större kunder minskade volymerna betydligt. Ingen kund förlorades dock och återvändande volymer i kombination med en god nyförsäljning har medfört att bolaget i dag har en rekordhög orderstock. Genom den ökade försäljningen och genom ett omfattande effektiviseringsprogram som lanserades förra året har lönsamheten förbättrats betydligt i år. HANZA har vidare lanserat en ny tjänsteprodukt, MIG, vilken rationaliserar kundernas tillverkningskedja och bedöms öka försäljningen ytterligare.

”Speciellt glädjande är det att vår affärsmodell uppmärksammats av investerare med god kunskap om produktutveckling och av att upphandla tillverkning”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. ”Det ger en samsyn som är viktig för den vidareutveckling av HANZA som vi nu planerar.”

Efter 2014, som karaktäriserades av volymminskningar, men också av börsnotering och färdigställande av MIG, avser HANZA att fortsätta att utveckla koncernen. Utöver fortsatta effektiviseringsprogram finns stora kostnadssynergier att utvinna vid strategiska förvärv. Det finns konkreta förvärvsdiskussioner som avses färdigställas och finansieras i dialog med den nya investerargruppen.

”Vi har en tid följt HANZA och bedömer att bolagets marknadsposition ger stora framtidsmöjligheter.  Därför ser vi fram mot att bli en ledande ägare av HANZA. Nu kommer vi att analysera de möjligheter som finns och bidra till att de genomförs på bästa sätt.”, säger Francesco Franzé som representerar den nya ägargruppen och som föreslagits till ny styrelseledamot.

Emissionen görs till en kurs om 9,5 kr/aktie, vilket motsvarar en genomsnittlig betalkurs för Bolagets aktier de senaste 30 dagarna med en marknadsmässig rabatt.  Den riktade emissionen tillför HANZA 13 MSEK före emissionskostnader, vilket stärker koncernens finansiella ställning. Befintliga ägare motsvarande ca 30 % har ställt sig positiva till styrelsens beslut om ägarbreddning. Bolaget avser presentera en affärsplan rörande bl.a. kapitalisering och förvärv snarast efter den föreslagna styrelseutvidgningen genomförts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tjernberg, styrelseordförande HANZA, telefon: 070-344 73 70, e-post: per.tjernberg@kullsvik.com
Erik Stenfors, VD HANZA, telefon: 0709-50 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2015 kl. 20.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com