Pressrum

HANZA: Delårsrapport januari-september 2018

Publiceringsdatum: 2018-11-12

Tillverkningsstrategen HANZA, noterat på Nasdaq First North Stockholm, presenterar idag en delårsrapport som visar på en vinst per aktie under årets tredje kvartal som drygt fördubblats, jämfört med motsvarande period föregående år. Vidare ser bolaget stora tillväxtmöjligheter framöver och aviserar ett listbyte från First North till Small Cap under första halvåret 2019.

TREDJE KVARTALET (1 juli – 30 september ­2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 431,2 MSEK (324,3).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 17,1 MSEK (6,9).
  Exklusive direkta kostnader för listbyte uppgår koncernens rörelseresultat till 19,6 MSEK (6,9)*) Rörelseresultatet från de operativa segmenten uppgick till 19,9 MSEK (7,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,7 MSEK (3,8), vilket motsvarar 0,37 SEK per aktie före utspädning (0,16) och 0,36 SEK per aktie efter utspädning (0,16).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 MSEK (17,9).

NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari – 30 september ­2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 377,8 MSEK (1 041,9).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 57,2 MSEK (29,3).
  Exklusive direkta kostnader för listbyte uppgår koncernens rörelseresultat till 60,2 MSEK (29,3) *)
  Rörelseresultatet från de operativa segmenten uppgick till 64,8 MSEK (30,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 30,5 MSEK (15,1), vilket motsvarar 1,11 SEK per aktie före utspädning (0,64) och 1,10 SEK per aktie efter utspädning (0,63).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73,7 MSEK (53,0).

*) HANZA har påbörjat arbetet med att genomföra ett listbyte till börsens huvudlista, Nasdaq Stockholm Small Cap. Listbytet bedöms genomföras under första halvåret 2019. Direkta kostnader för listbytet kommer att redovisas löpande och bedöms sammanlagt understiga 8 MSEK. Ackumulerade direkta kostnader till och med 30 september 2018 uppgår till 3,0 MSEK.


VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

”Under kvartal tre ser vi en fortsatt resultatförbättring mot tidigare år och noterar en dryg fördubbling av HANZAs vinst per aktie. Även kassaflödet är fortsatt positivt och nettoskulden fortsätter att minska under kvartalet. Efter en framgångsrik integration av vårt senaste förvärv, Wermech, i början av året är vårt Tillverkningskluster i Sverige väl rustat för framtiden. Segment Norden uppvisar en rörelsemarginal om 7,8 % för kvartal 3. Vi arbetar nu aktivt vidare med att utveckla våra Tillverkningskluster utanför Norden.”

”HANZA har inlett processen med att byta marknadsplats till börsens huvudlista. Syftet är bland annat att erhålla den kvalitetsstämpel som följer av att möta de betydligt högre krav som ställs på huvudlistan. Ett listbyte möjliggör även för nya institutionella placerare att investera i HANZA.”

”HANZA ser inte en avmattning av konjunkturen i de prognoser för år 2019 som presenterats av bolagets kunder. Eventuellt kan slutet av år 2018 medföra en inbromsning av volymer på grund av julens kalenderplacering och att en oro för konjunkturen leder till reducerade lager hos våra kunder.
I övrigt ser vi stora tillväxtmöjligheter för HANZA under år 2019 och framåt genom det systematiska arbete vi utför för att bredda bolagets kundmarknad utanför Norden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 november 2018, kl 08.30. Erik Penser Bank AB (publ) är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00 

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com