Pressrum

HANZA slutför förvärvet av Metalliset

Publiceringsdatum: 2015-09-01

HANZA har idag slutfört förvärvet av Metalliset Oy. Förvärvet sker i enlighet med det förvärvsavtal som tecknades den 1 juli 2015

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, meddelande den 1 juli att bolaget tecknat avtal om att förvärva Metalliset, en koncern som erbjuder högkvalitativ mekaniktillverkning med ca 500 medarbetare i Finland, Estland, Tjeckien och Kina.

För att kapitalisera den nya koncernen och finansiera förvärvet genomförde HANZA en företrädes-emission under augusti månad. Emissionen blev övertecknad och tillförde HANZA ca 50 MSEK före emissionskostnader.

I dag erlades den kontanta delen av köpeskillingen, samtidigt som HANZAs styrelse fattade beslut, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman den 30 juli, om en riktad emission av 3 026 369  nya aktier till Metallisets tidigare ägare Efter företrädesemissionen och denna emission uppgår antal aktier i HANZA till 20 175 791 exklusive aktier ägda av HANZA.

Förvärvet är därmed slutfört, vilket betyder att HANZA utvecklas till en koncern som omsätter ca 1,5 miljarder SEK med ökad lönsamhet, i både absoluta och relativa tal. Vidare förstärks den nya koncernens finansiella ställning betydligt. Det egna kapitalet uppgår efter emission och förvärv till ca 260 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2015 kl. 11.25. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com