Pressrum

HANZAs valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

Publiceringsdatum: 2018-10-26

Årsstämman den 21 maj 2018 i HANZA Holding AB (publ) beslutade om följande huvudsakliga principer för valberedningens sammansättning:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter (inklusive styrelsens ordförande). Valberedningen utses genom att styrelsens ordförande, på stämmans uppdrag, tar kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad, och uppmanar dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden).

Valberedningen inför årsstämman 2019 är nu utsedd och består av följande ledamöter:

  • Per Holmberg, valberedningens ordförande, utsedd av Francesco Franzé
  • Gerald Engström, eget innehav
  • Massimo Franzé, eget innehav
  • Mikael Smedeby, styrelsens ordförande

Valberedningens ledamöter är utsedda av aktieägare i HANZA Holding AB som sammanlagt representerar cirka 36 procent av antalet aktier och röster i HANZA Holding AB per den 31 augusti 2018.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2019:

a) Val av ordförande vid stämman,

b) Fastställande av antal styrelseledamöter ,

c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,

d) Fastställande av arvoden till revisorer,

e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande,

f) Val av revisorer; och

g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@hanza.com, rubrik: HANZAs valberedning, eller per brev till: HANZA Holding AB, Att: Valberedningen, Brovägen 5, 182 76 Stocksund, senast den 1 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:   
Mikael Smedeby, Styrelseordförande HANZA Holding AB (publ), tel. 0708-16 18 75, e-post: mikael.smedeby@lindahl.se

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 oktober 2018, kl 07.45. Erik Penser Bank AB (publ) är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00 

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com