Pressrum

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL)

Publiceringsdatum: 2017-04-11

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 ("Bolaget ") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 17.00 på restaurang Systrarna på Torget, Brovägen 2, Stocksund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 4 maj 2017, och

- dels  anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 5 maj 2017, under adress Brovägen 5, 182 76 Stocksund eller via e-post till lars.akerblom@hanza.com .

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 4 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hanza.com .

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 22 324 008 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 22 324 008.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. Beslut:

    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

    b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

    c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor;

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter;

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter;

11. Val av revisor;

12. Beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma;

13. Beslut om ändring av beslut om införande av Incitamentsprogram 2016/2018 fattat vid årsstämman 2016;

14. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner;

15. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets förlust om 2 519 130 kronor täcks genom överföring från överkursfond, att 207 554 212 kronor överförs i ny räkning samt att någon utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet ska vara oförändrat, vilket innebär ett arvode om 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 150 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 och 10 – Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt att inga suppleanter utses.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén samt nyval av Gerald Engström och Helene Richmond. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman utser Mikael Smedeby till styrelsens ordförande.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma utser det registrerade 3

revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2018 som utses enligt följande principer:

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på Bolagets webbplats. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

a) Val av ordförande vid stämman,

b) Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,

d) Fastställande av arvoden till revisorer,

e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,

f) Val av revisorer, och

g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete.

Punkt 13 – Beslut om ändring av beslut om inrättande av Incitamentsprogram 2016/2018 fattat vid årsstämman 2016

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att ändra beslutet som fattades på årsstämman 2016 om teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2016/2018 på så sätt att tiden för att förvärva teckningsoptioner förlängs till årsstämman 2018, samt att erbjuda Kategori A (Koncernledningen) att förvärva teckningsoptioner som omfattas av Kategori B (Övriga nyckelpersoner).

På årsstämman 2016 beslutade aktieägarna i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 1 001 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom det av Bolaget helägda dotterbolaget med rätt att efter teckning erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget att förvärva teckningsoptionerna i Bolaget enligt "Villkor för Hanza Holding AB (publ) teckningsoptioner 2016/2018"

("Teckningsoptionsvillkoren "). Inom ramen för Incitamentsprogram 2016/2018 har ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget erbjudits att förvärva teckningsoptioner indelat i två olika kategorier:

 • Kategori A (Koncernledningen) har erbjudits att erbjuda vardera högst 103 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 721 000 teckningsoptioner; samt
 • Kategori B (Övriga nyckelpersoner) har erbjudits att förvärva vardera högst 40 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 280 000 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption, oavsett kategori, berättigar teckningsoptionsinnehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om tolv (12) kronor. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Ändring av beslut för Incitamentsprogram 2016/2018

Styrelsen föreslår att tiden för att förvärva teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2016/2018 förlängs till årsstämman 2018. Vidare föreslår styrelsen att Kategori A (Koncernledningen) ska erbjudas att förvärva de teckningsoptioner som ryms inom Kategori B. Teckningsoptionsvillkoren kvarstår oförändrade.

Bakgrund

Teckningsoptionerna ska överlåtas till de ledande befattningshavarna och övriga nyckelpersoner senast före årsstämman 2017, vartefter icke överlåtbara teckningsoptioner ska makuleras. Mot bakgrund av att 280 000 teckningsoptioner inte har förvärvats och att styrelsen bedömer att det finns ett intresse hos koncernledningen och övriga nyckelpersoner att förvärva fler teckningsoptioner samtidigt som styrelsen anser det angeläget och i alla aktieägares intresse att koncernledningen och övriga nyckelpersoner har ett personligt långsiktigt ägarengagemang, vilket kan ytterligare förstärkas av möjligheten att kunna förvärva ytterligare teckningsoptioner, anser styrelsen att det är till fördel för Bolaget att förlänga tiden för överlåtelse av teckningsoptionerna som ännu inte överlåtits samt att även erbjuda personer som omfattas av Kategori A (Koncernledningen) att förvärva de teckningsoptioner som omfattas av Kategori B.

Kategori B (Övriga nyckelpersoner) kommer att ha fortsatt möjlighet att förvärva vardera högst 40 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 280 000 teckningsoptioner senast dagen för årsstämman 2018 och därmed anser styrelsen att en förlängning av förvärvstiden och möjlighet för Kategori A att förvärva teckningsoptioner i Kategori B inte innebär att någon nackdel uppstår för vare sig teckningsoptionsinnehavarna, Övriga nyckelpersoner i Kategori B eller befintliga aktieägare.

Stycke 2 under rubrik "B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner" föreslås därmed få följande lydelse:

"Ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner kommer, inom ramen för Incitamentsprogram 2016/2018, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner indelat i två kategorier:

  • Kategori A (Koncernledningen) erbjuds att förvärva vardera högst 103 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 721 000 teckningsoptioner och därutöver de eventuellt kvarstående teckningsoptioner som inte förvärvats inom ramen för högsta möjliga sammalagda förvärv av Kategori B enligt nedan vid årsstämman 2017, varvid Kategori A i denna tilldelning erbjuds att förvärva vardera högst 103 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 280 000 teckningsoptioner; samt
  • Kategori B (Övriga nyckelpersoner) erbjuds att förvärva vardera högst 40 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 280 000 teckningsoptioner."

  Stycke 7 under rubrik "B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner" föreslås därmed få följande lydelse:

  "Teckningsoptionerna ska överlåtas till de ledande befattningshavarna och övrig nyckelpersonal senast före årsstämman 2018, varefter icke överlåtbara teckningsoptioner ska makuleras."

  Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering därav hos Bolagsverket.

  Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

  Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

  Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att bolaget ska kunna införskaffa kapital till bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att öka Bolagets aktiekapital med högst 223 240 kronor, vilket motsvarar ca 10 procent av nuvarande aktiekapital. Eventuella emissioner ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

  Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

  Majoritetskrav

  Beslut enligt punkt 13 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt punkt 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Upplysningar på årsstämman

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till HANZA Holding AB (publ), Brovägen 5, 182 76 Stocksund, att: Lars Åkerblom eller via e-post till: lars.akerblom@hanza.com .

  Tillhandahållande av handlingar

  Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Brovägen 5, 182 76 Stocksund senast tre veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 19 april 2017, samt göras tillgängliga på Bolagets webbplats www.hanza.com.

  Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

  __________________________

  Stocksund i april 2017

  HANZA Holding AB (publ)

  Styrelsen

     

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 18.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

  Viktig information 
  Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

  FÖLJ OSS GÄRNA

  PRENUMERERA

  OM OSS

  HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

  PRESSKONTAKT

  Thomas Lindström

  Senior vice president
  Head of Business Solutions
  +46 702983939
  thomas.lindstrom@hanza.com

  SENASTE FRÅN INSTAGRAM

  400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
  Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
  LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

  Hanza-logo

  HANZA Group AB

  2018 - ALL RIGHTS RESERVED

  +46 8 624 62 00 info@hanza.com