Pressrum

HANZA kallar till extra bolagsstämma

Publiceringsdatum: 2014-11-19

HANZA Holding AB (publ) kallar till en extra bolagsstämma den 3 december 2014 för beslut om bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier.

Styrelsen i HANZA Holding AB (”HANZA”) har beslutat kalla till en extra bolagsstämma för att föreslå bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, emittera upp till 760 000 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vilket motsvarar ca 10 % av antalet utestående aktier i HANZA.

Som kommunicerats i bolagets senaste delårsrapport, har efterfrågan utvecklats svagare än tidigare bedömningar från bolagets kunder. HANZA genomförde dock den 5 november ett förvärv av KA Elektronik AB, vilket medför nya möjligheter att omstrukturera och effektivisera koncernen. HANZA avser att fortsätta att öka tillväxt och lönsamhet genom en kombination av nyförsäljning, förvärv och verksamhetsförbättringar.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är således att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med kommande förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Styrelsen erhöll vid den ordinarie årsstämman den 12 maj 2014 ett emissionsbemyndigande om 700 000 aktier i HANZA, varav 400 000 utnyttjats vid förvärvet av KA Elektronik AB den 5 november 2014. Således finns ett kvarvarande bemyndigande om 300 000 aktier, gällande till nästa ordinarie bolagsstämma, vilket inte påverkas av beslutet vid den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman kommer att avhållas i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, 101 39, Stockholm, den 3 december kl. 16.00.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HANZA Holding AB (PUBL)

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 december 2014 kl. 16.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, 101 39, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 november 2014, och

  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 1 december 2014, via e-post till info@hanza.com

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 27 november 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hanza.com.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd

  3. Val av en eller två justeringsmän

  4. Godkännande av dagordning

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

  7. Stämmans avslutande

Fullständigt förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen i HANZA Holding AB, org.nr 556748-8399, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant beslut får inte innebära att bolagets aktiekapital kan öka med mer än 76 000 kr. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Brovägen 5, 182 76 Stocksund, senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 19 november 2014. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stocksund i november 2014

HANZA Holding AB (publ)

Styrelsen


_________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com  

Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com  


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 November 2014 kl. 08.30. Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland kunderna finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com .

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com