Pressrum

HANZA: Bokslutskommuniké 2016

Publiceringsdatum: 2017-02-16

HANZA, noterat på First North Premier, presenterar idag bokslutskommunikén för 2016. Bolaget beskriver hur accelerations­programmet Frontrunner vidareutvecklat HANZA och att programmet nu är inne i sitt slutskede. Vidare aviserar bolaget att verksamheten går in i en ny fas under 2017, vilket blir den tredje utvecklingsfasen sedan HANZA grundades för drygt 8 år sedan.

HANZA Holding AB (publ), är en strategisk tillverkningspartner som erbjuder rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter. Affärsmodellen har medfört att HANZA på kort tid vuxit till en av Nordens större aktörer med en årsomsättning om 1,3 miljarder SEK. Koncernen befinner sig nu slutskedet av accelerationsprogrammet Frontrunner, vilket organiserat verksamhetens fabriker till fem tillverkningskluster.

Omsättning och resultat i delårsrapporten påverkas av Frontrunner-programmet

 • Nettoomsättningen för jämförelseperioderna (inom parantes) innehåller betydande volymer som avvecklats under programmet.
 • Rörelseresultatet för kvartalet och helåret innehåller betydande engångsposter från programmet, bland annat, flytt av fabriker, fastighet- och maskinförsäljningar och utbyggnad av HANZAs Centraleuropa­kluster. Vidare innehåller rörelseresultatet för jämförelseåret (2015) betydande engångsintäkter.

FJÄRDE KVARTALET (1 oktober – 31 december ­2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 328,9 MSEK (331,3)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 0,0 MSEK (4,3)
  Koncernens rörelseresultat uppgick till -1,0 MSEK (2,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (3,7), vilket motsvarar -0,22 SEK per aktie (0,18)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,2 MSEK (15,6)

HELÅRSPERIODEN (1 januari – 31 december 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 305,8 MSEK (1 206,4)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 30,0 MSEK (12,5)
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 25,2 MSEK (51,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (37,5), vilket motsvarar 0,09 SEK per aktie (3,18)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,6MSEK (5,0)

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

”Under det fjärde kvartalet gick vi in i slutskedet av vårt framgångsrika program Frontrunner, där vi under 18 månader avvecklat och flyttat sex fristående fabriker till våra tillverkningskluster. Vår kapacitet, som begränsats under omställningen, ökar nu enligt plan vilket återspeglas i försäljningen. Koncernens kassaflöde var starkt under perioden, medan resultatet belastas av kostnader för den avslutande delen av accelerationsprogrammet.”

”Som ett sista steg i Frontrunner transfererar vi tunnplåtsbearbetningen i Vasa, Finland, till våra Kluster och omvandlar enheten till ett lokalt logistik- och servicecenter. Tyvärr kunde vi inte teckna det planerade nya hyresavtalet, anpassat för en nerskalad verksamhet i Vasa. För att finna en ekonomiskt hållbar lösning har vi därför ansökt om en företagsrekonstruktion av dotterbolaget i Vasa och bedömer att den processen kommer att slutföras under det första kvartalet 2017.”

”Vi närmar oss en viktig milstolpe och ser med stolthet hur HANZA leder utvecklingen av tillverkningsindustrin. Med våra kompetenta medarbetare, fina kundportfölj och långsiktiga ägare ser vi fram emot att inleda nästa fas av HANZAs utveckling under 2017.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com