Revisorer

Revisorer

Den externa revisorn ska granska HANZAs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman 2019 valdes Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Charlotte Holmstrand till revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, finns i årsredovisningen.