Byte till Nasdaq
Stockholms huvudlista
mars 2019

Viktig information

Erbjudande att teckna aktier i HANZA Holding AB (publ) enligt detta prospekt riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet enligt prospektet har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. Tvist i anledning av erbjudandet, innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på prospektet och på erbjudandet enligt prospektet.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida skall du bekräfta och utfästa att (i) du tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som anges ovan, samt (ii) du inte befinner dig i USA, Hong Kong, Australien, Japan, Kanada, Singapore, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta gör du genom att klicka ”Ja, jag bekräftar” nedan. Om du inte accepterar ovanstående villkor, eller befinner dig i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller något annat land som har sådana legala restriktioner måste du klicka ”Nej, jag avstår” nedan.

Ja, jag bekräftar
Nej, jag avstår