Investerare

Valberedningen

Årstämman har beslutat att bolaget ska ha en valberedning. Valberedningens uppdrag är att till kommande årsstämma lägga fram förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode och i förekommande fall, revisorer och revisorsarvode samt stämmoordförande. Förslagen presenteras vid årsstämma.

HANZAs valberedning utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största ägarna. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedning ska, om inte ledamöterna enats om annat, vara den ledamot som representerar den till röstantalet största aktieägaren.

Valberednings sammansättning meddelas via pressmeddelande och framgår även under bolagstämmor på HANZAs hemsida.

Global Switchboard

+46 8 624 62 00

Stay updated - Subscribe to our newsletter

HANZA Group AB

2016 - ALL RIGHTS RESERVED

NOTE Privacy Notice

About cookies