Investerare

Revisorer

Den externa revisorn ska granska HANZAs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman 2017 valdes Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Charlotte Holmstrand till revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, finns i årsredovisningen.

Global Switchboard

+46 8 624 62 00

Stay updated - Subscribe to our newsletter

HANZA Group AB

2016 - ALL RIGHTS RESERVED

NOTE Privacy Notice

About cookies