Pressrum

HANZAs valberedning inför årsstämman 2016 är utsedd

Publiceringsdatum: 2015-12-11

Vid en extra bolagsstämma den 30 juli 2015 beslutades följande principer för sammansättningen i valberedningen för HANZA Holding (publ):

Utöver styrelsens ordförande och de tre ledamöter i valberedningen som ska utses baserat på kontakter med aktieägarna i turordning bestämd utifrån röststyrka, ska därutöver även de tidigare aktieägarna i Metalliset Oy gemensamt äga utse en representant till Bolagets valberedning. Valberedningen ska därmed bestå av fem ledamöter (inklusive styrelsens ordförande).

Valberedningen inför årsstämman 2016 i HANZA Holding AB (publ) har nu utsetts och består av följande ledamöter:

  • Per Tjernberg, Styrelseordförande i HANZA Holding AB
  • Francesco Franzé
  • Mikael Smedeby
  • Eugen Steiner
  • Pauli Pöllänen

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

a)      Val av ordförande vid stämman,

b)      Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

c)       Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,

d)      Fastställande av arvoden till revisorer,

e)      Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, och

f)       Val av revisorer

HANZAs årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 10 maj 2016 i Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tjernberg, Styrelseordförande, 070-344 73 70
per.tjernberg@kullsvik.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2015 kl. 08.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Vice vd
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

latestpic

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com