Pressrum

HANZA beslutar om tilldelning och slutför företrädesemission

Publiceringsdatum: 2015-08-24

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

HANZAs styrelse har beslutat om tilldelning i den företrädesemission som offentliggjordes i samband med av förvärvet av Metalliset den 1 juli 2015. Företrädesemissionen övertecknades och tillför HANZA ca 50 MSEK före emissionskostnader.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, har beslutat om tilldelning av aktier i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 1 juli och godkändes av en extra bolagsstämma den 30 juli. Teckningstiden löpte under perioden 4-18 augusti 2015.

VD Erik Stenfors kommenterar:
”Vi har skapat en riktigt bra utgångspunkt. Emissionen och förvärvet stärker vår lönsamhet och vår finansiella ställning betydligt. Med 1 500 medarbetare är vi redan ett av Europas största tjänsteföretag inom tillverkningsindustrin och det finns ett betydande behov av våra kunskapstjänster. Turbulensen i Asien ökar dessutom efterfrågan på strategisk affärsrådgivning rörande tillverkningslösningar och öppnar nya möjligheter för oss.”

Företrädesemissionen tecknades till ca 87 % med stöd av teckningsrätter. Prioriterade garanter tilldelades 8 %. Tecknare utan stöd av teckningsrätter tilldelades resterande aktier, ca 5 %. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som skickas till respektive tecknare.

Som tidigare meddelats övertecknades företrädesemissionen, varför inga av de oprioriterade emissionsgarantierna om ca 35 MSEK kommer att tas i anspråk. Genom företrädesemissionen tillförs HANZA ca 50 MSEK före emissionskostnader.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 36, 2015.

Som en del av förvärvet genomförs även emission till säljarna av Metalliset Oy om 3 026 369 aktier. Efter de båda emissionerna uppgår aktiekapitalet i HANZA till 2 017 579 SEK, antalet aktier uppgår till 20 175 791 och koncernens egna kapital uppgår till ca 260 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98, mail: lars.akerblom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 Augusti 2015 kl. 12.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Vice vd
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

latestpic

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com