Pressrum

HANZAs företrädesemission kraftigt övertecknad

Publiceringsdatum: 2018-03-16

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

HANZA Holding AB (publ) (”HANZA” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt slutfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades med 56,7 % och tillför bolaget 60,3 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 6 605 205 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 98,6 procent av nyemissionen. Därutöver tecknades aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 3 890 876 aktier, motsvarande 58,1 procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattade totalt 6 697 200 aktier och övertecknades således med 56,7 procent. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkor och anvisningar i det prospekt som publicerades den 26 februari 2018. Någon tilldelning till nyemissionens garanter har inte skett.

Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA) på Nasdaq First North pågår fram till omvandling av BTA till stamaktier genomförts, vilket beräknas ske vecka 14 då de nyemitterade aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar från 2 232 400,80 SEK till 2 902 120,80 SEK och antalet utestående aktier ökar från 22 324 008 till 29 021 208. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

HANZAs teckningsoptioner utgivna till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner har räknats om enligt gällande teckningsvillkor med anledning av den genomförda nyemissionen, varvid 896 000 teckningsoptioner ger rätt att teckna 958 720 (896 000) nyemitterade aktier till teckningskurs 11,14 (12,00) SEK per aktie under perioden 1 november - 31 december 2018. Bolaget tillförs 10,7 MSEK vid full teckning.

”Utfallet är glädjande.”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. ”Det bekräftar att våra ägare och aktiemarknaden har ett stort förtroende för HANZAs strategi. Emissionslikviden kommer att användas som ett led i förvärvsfinansieringen av Wermland Mechanics.”

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare till HANZA Holding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 mars 2018, kl 11.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Vice vd
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

latestpic

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com