Styrdokument

Styrdokument

Bolagsordning

 

BOLAGSORDNING FÖR HANZA HOLDING AB (PUBL)
Organisationsnummer: 556748-8399

 

§1 Firma
Bolagets firma är HANZA Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper företrädesvis i bolag inom mekanik- och/eller elektronik industrin, och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken.

§6 Styrelse och revisor
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

 

§7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, skall kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

 

§8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får, utöver bolagets säte Danderyds kommun, även hållas i Stockholm.

 

§9 Anmälan till bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

 

§10 Öppnande av stämman
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

§11 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1) Val av ordförande vid stämman; 2) Upprättande och godkännande av röstlängd; 3) Godkännande av dagordning; 4) Val av en eller två justeringsmän; 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6) Föredragning av framlags årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7) Beslut a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer; 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden; 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

 

§13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 30 juli 2015.

 

Incitamentsprogram

 

HANZA har ett teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.

 

896 000 optioner har tecknats (av totalt 1 001 000). Varje option ger under perioden
2018-11-01 till 2018-12-31 rätt att teckna 1,07 aktie för 11,14 SEK. Villkoren är omräknade till följd av företrädesemissionen under mars 2018.

 

Bolagsstyrningsrapport

 

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com